Author Archives: marius marius

Iată o sprijinire cu pereţi mulaţi şi piloţi foraţi

De multe ori apare necesitatea realizării de lucrări ce impun săpături adânci. Acestea trebuiesc protejate, cu atât mai mult cu cât  îm apropiere de află alte construcţii.

În cazul de mai jos s-a recomandat prin expertiza tehnică realizarea unei incinte de pereţi mulaţi şi piloţi foraţi.

Piloţii foraţi turnaţi secant s-au folosit pe laturile în care existau clădiri pe proprietate, pentru a se evita săpături prea lungi.

S-au pus două rânduri de şpraiţuri, săpătura fiind de 10m. De asemenea fiind vorba de o lucrare sub nivelul apei freatice au fost realizat epuismente.

Fişa de înfingere a fost de aproximativ 6m.

S-au pus şi piloţi intermediari pentru a scădea lungimea de flambaj a sprijinirilor metalice. Se pot observa şi cele două grinzi longitudinale metalice şi grinda de coronament. Acestea au rolul de a forţa elementele de sprijinire să conlucreze şi să se evite cedările locale.

20150505_122112 20150505_122108

 

Iată ce acte trebuie să cuprindă dosarul pentru examenul-interviu pentru experţi tehnici

Dosarul pentru examenul de expert tehnic pentru construcţii trebuie să cuprindă minim următoarele elemente:

1. Cerere scrisă (Anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele şi  datele din buletinul de  identitate al solicitantului, precum şi domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhitecţi, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii cu specialitatea petrol şi gaze, pentru care se solicită atestarea;
2. Copia actului de identitate, din care să reiasă CNP-ul şi ultima adresă, pe care se va trece nr. de telefon;
3. 3 poze dimensiunea 5 x 4 cm
4. Memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat  activitatea, perioade, funcţii etc.), din care să rezulte experienţa, competenţa, titlurile ştiinţifice obţinute precum şi precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu, cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive);
5. 2 recomandări din partea persoanelor fizice / juridice cu care a colaborat;
6. Copia legalizată a diplomei de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate -cursuri de lungă durată
7. Copia integrală a carnetului de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz (conform cu originalul); solicitantul inginer specializat în proiectare instalaţii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimaţia de instalator autorizat, emisă de autoritatea naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale, dacă este cazul;
8. Declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;
9. Declaraţie pe propria răspundere în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul instituţiei a datelor personale.

 

Expertul tehnic vă spune cum se compactează betonul

Expertul tehnic vă spune cum se compactează betonul:

– betonul trebuie compactat astfel încât să conţină o cantitatea minimă de aer;

– compactarea betonului este o măsură obligatorie şi se face prin diferite metode;

– în general compactarea betonului se face prin vibrare din interior;

– vibrarea se foloseşte ca metodă de compactare şi nu de deplasare pe distanţe lungi;

– când compactarea este una de suprafaţă adâncimea betonului nu trebuie să depăşească 10cm;

– în timpul compactării betonului trebuie evitate deplasările armăturilor;

– betonul se va compacta doar cât timp este lucrabil.