Dosarul pentru examenul de expert tehnic pentru construcţii trebuie să cuprindă minim următoarele elemente:

1. Cerere scrisă (Anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele şi  datele din buletinul de  identitate al solicitantului, precum şi domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhitecţi, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii cu specialitatea petrol şi gaze, pentru care se solicită atestarea;
2. Copia actului de identitate, din care să reiasă CNP-ul şi ultima adresă, pe care se va trece nr. de telefon;
3. 3 poze dimensiunea 5 x 4 cm
4. Memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat  activitatea, perioade, funcţii etc.), din care să rezulte experienţa, competenţa, titlurile ştiinţifice obţinute precum şi precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu, cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive);
5. 2 recomandări din partea persoanelor fizice / juridice cu care a colaborat;
6. Copia legalizată a diplomei de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate -cursuri de lungă durată
7. Copia integrală a carnetului de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz (conform cu originalul); solicitantul inginer specializat în proiectare instalaţii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimaţia de instalator autorizat, emisă de autoritatea naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale, dacă este cazul;
8. Declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;
9. Declaraţie pe propria răspundere în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul instituţiei a datelor personale.